תקנון והוראות

איך משחקים?

 

תקנון jewish mind

גולש/ת יקר/ה,

אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר Jewishmind המופעל על ידי עמותת הידברות.

תקנון זה מסדיר את היחסים בין האתר ובין הגולשים. השימוש בלשון זכר הוא לצרכי נוחות בלבד.

כללי

גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר Jewishmind לכל מטרה שהיא. הידברות שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

קניין רוחני

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר Jewishmind הם של הידברות או של צדדים שלישיים שהעניקו להידברות הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר. בכלל זה, הידברות הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, (בין השאר תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו) ובתוכנו.

 

הגבלת אחריות

הידברות אינה מתחייבת שהשימוש באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל הידברות או מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

הידברות אינה אחראית בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או מקרי, חוסר יכולת להשתמש, אובדן נתונים או כל נזק שהוא הנובע משימוש באתר.

הגנת הפרטיות

הידברות מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיות הגולשים ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין את פרטי הגולשים למעט אלה שהוזנו על ידי הגולשים למטרת פרסום.

ניתוק, הפסקה ושינויים

הידברות רשאית להפסיק בכל עת ומכל סיבה שהיא את האפשרות להשתמש באתר. במקרה זה לא תישא הידברות בכל אחראיות שהיא. בנוסף, תוכל הידברות לשנות מעת לעת את האתר בלי צורך להודיע לגולשים ובלי שתיחשף לכל טענה ותביעה בגין שיבושים או תקלות שייגרמו בשל אותם שינויים.

חזור למשחק!